Alegeme voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOONHUIS FINANCIEREN BV
Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener B.V.:
Woonhuis Financieren BV gevestigd te Utrecht aan de Newtonlaan 115, 3584 BH,
hierna te noemen: “FD”.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding
heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te
bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel
andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD
adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.
1.5 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.
 
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met
de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten
zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van
werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door
haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door
een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD,
niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit
hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen
waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als
fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders
en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid
daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar
werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie
van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van
toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD
3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of
offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel
product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever,
kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en
indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en
premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke
door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd
op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en
regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door
Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas
op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de
ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft
ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD
verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD
gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor
zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie
van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop
vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de
Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien
nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen
gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet
maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen
adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk
van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende
derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor
(toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door
haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die
niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2.
bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de
aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan
tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of serviceabonnement
worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.
6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten,
jaarlijks per 1 januari te verhogen confo
ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het
openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit
handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke
incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt
gevorderd.
6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD
aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten,
totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft
verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte
Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een
situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het
inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het
voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten
aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend
zijn.
7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende
zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD
zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting
van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig
aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de
uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide
honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft
gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op
grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het
krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te
besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD
8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en
de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD
te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in
een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van
haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht
die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare
beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor
Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden
wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in
door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet
hebben bereikt.
8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies
en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten,
niet tijdig heeft voldaan.
8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de
omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoud is verstreken.
8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt
doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren
van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of
tijdig bij de notaris in depot staan.
8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële
producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt,
verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het
betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor
schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen
van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in
van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een
te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke
veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD
indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke
zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds
geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
Artikel 9: Overmacht
9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane
veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet
als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming
door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle
andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD
kan worden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden
gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de
uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te
verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare
orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens
aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in
enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk
verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder
nummer 300.013827. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter
keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde
geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te
boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat,
heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de
door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht,
schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur
waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had
kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD,
te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde
dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf
jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar
aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte
afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren
de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden
afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts
voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn
overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen
de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun
gelding onverkort behouden.
13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te
wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever
daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene
voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in
kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de
aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de
inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever
tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt
beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte
afspraken.
 

Alegeme voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOONHUIS FINANCIEREN BV
Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener B.V.:
Woonhuis Financieren BV gevestigd te Utrecht aan de Newtonlaan 115, 3584 BH,
hierna te noemen: “FD”.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding
heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te
bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel
andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD
adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.
1.5 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.
 
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met
de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten
zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van
werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door
haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door
een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD,
niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit
hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen
waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als
fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders
en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid
daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar
werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie
van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van
toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD
3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of
offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel
product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever,
kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en
indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en
premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke
door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd
op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en
regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door
Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas
op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de
ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft
ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD
verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD
gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor
zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie
van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop
vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de
Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien
nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen
gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet
maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen
adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk
van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende
derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor
(toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door
haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die
niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2.
bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de
aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan
tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of serviceabonnement
worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.
6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen confo
ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het
openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit
handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke
incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt
gevorderd.
6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD
aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten,
totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft
verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte
Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een
situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het
inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het
voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten
aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend
zijn.
7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende
zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD
zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting
van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig
aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de
uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide
honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft
gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op
grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het
krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te
besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD
8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en
de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD
te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in
een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van
haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht
die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare
beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor
Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden
wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in
door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet
hebben bereikt.
8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies
en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten,
niet tijdig heeft voldaan.
8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de
omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoud is verstreken.
8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt
doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren
van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of
tijdig bij de notaris in depot staan.
8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële
producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt,
verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het
betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor
schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen
van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in
van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een
te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke
veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD
indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke
zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds
geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
Artikel 9: Overmacht
9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane
veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet
als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming
door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle
andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD
kan worden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden
gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de
uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te
verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare
orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens
aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in
enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk
verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder
nummer 300.013827. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter
keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde
geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te
boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat,
heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de
door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht,
schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur
waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had
kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD,
te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde
dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf
jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar
aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte
afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren
de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden
afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts
voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn
overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen
de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun
gelding onverkort behouden.
13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te
wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever
daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene
voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in
kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de
aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de
inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever
tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt
beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte
afspraken.
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN WOONHUIS FINANCIEREN BV
Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener B.V.:
Woonhuis Financieren BV gevestigd te Utrecht aan de Newtonlaan 115, 3584 BH,
hierna te noemen: “FD”.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding
heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te
bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel
andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD
adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.
1.5 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.
 
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met
de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten
zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van
werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door
haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door
een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD,
niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit
hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen
waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als
fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders
en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid
daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar
werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie
van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van
toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD
3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of
offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel
product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever,
kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en
indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en
premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke
door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd
op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en
regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door
Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas
op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de
ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft
ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD
verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD
gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor
zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie
van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop
vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de
Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien
nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen
gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet
maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen
adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk
van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende
derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor
(toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door
haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die
niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2.
bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de
aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan
tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of serviceabonnement
worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.
6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen confo
ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het
openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit
handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke
incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt
gevorderd.
6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD
aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten,
totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft
verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte
Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een
situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het
inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het
voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten
aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend
zijn.
7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende
zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD
zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting
van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig
aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de
uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide
honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft
gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op
grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het
krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te
besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD
8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en
de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD
te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in
een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van
haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht
die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare
beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor
Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden
wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in
door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet
hebben bereikt.
8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies
en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten,
niet tijdig heeft voldaan.
8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de
omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoud is verstreken.
8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt
doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren
van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of
tijdig bij de notaris in depot staan.
8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële
producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt,
verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het
betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor
schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen
van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in
van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een
te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke
veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD
indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke
zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds
geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
Artikel 9: Overmacht
9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane
veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet
als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming
door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle
andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD
kan worden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden
gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de
uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te
verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare
orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens
aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in
enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk
verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder
nummer 300.013827. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter
keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde
geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te
boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat,
heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de
door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht,
schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur
waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had
kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD,
te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde
dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf
jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar
aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte
afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren
de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden
afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts
voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn
overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen
de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun
gelding onverkort behouden.
13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te
wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever
daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene
voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in
kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de
aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de
inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever
tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt
beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte
afspraken.